Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
תרגיל חירום "עורף איתן 1" מחוז צפון מאי, 2013 
 
התרגיל מתקיים במהלך כל השבוע, 26-30/5/13
 
 על כל מחנכת לבחור משימה המתאימה לכתתה
 
 
מומלץ להעלות את המשימה לאתר הכתה.
 
עד יום ה' כולל, יש להפעיל את הכתה באמצעות המשימה שבחרת
 
ביום חמישי, נצטרך לדווח בטפסים שיופיעו כאן על בצוע המשימות.
תלמידים כותבים, ימלאו בעצמם;
מחנכות תמלאנה עבור תלמידים שאינם כותבים.
 
 
שיהיה שבוע טוב ובטוח.